Aranıyor...
14 Şubat 2019 Perşembe

İngilizce Ekonomi Terimleri

10:22

İngilizce

Türkçe


absolute advantage mutlak üstünlük
Accelerated prensip Hızlandıran prensibi
agriculture tarım
amount miktar
assumption varsayım
Autonomous invstments otonom yatırımlar
average ortalama
budget bütçe
budget constrait büçe kısıntısı
Budget line Bütçe doğrusu
Capital sermaye
Capitalizm Kapitalizm
ceteris parabis değişmesini istemediğimiz değişkenin değişmesi
commadity mal
Competition Rakabet
complemantary tamamlayıcı
complemantary goods tamamlayıcı mal
constant sabit
consume tüketmek
consumption tüketim
Consumption Bundle Tüketici sepeti
Cost curve Maliyet eğrisi
Cross elasticity of demand Talebin çapraz esneklği
cunsumer tüketici
curve eğri
Debased money Kötü para
decrease azalış
Deman elasticity Taleo esnekliği
Demand Talep
department of economics ekonomi bölümü
Developing countries Gelişmekte olan ülkeler
diminishing marjinal utility azalan marjinal fayda
direct tax dolaysız vergi
distribution dağıtım
Divison of labor İş bölümü
durable dayanıklı
durable goods dayanıklı mal
Economic cycle Ekonomik konjonktür
Economic growth Ekonomik büyüme
economics İktisat
economics and administrative sciences iktisadi ve idari bilimler
Economics policy maker İktisat politikacısı
Economist Ekonomist
Economy Ekonomi
Elasticity Elastikiyet (esneklik)
Employee İşçi (çalışan)
employment istihdam
enterpremier girişimci
Enterprener Müteşebbüs
enterprise girişim
equilibrium denge
expenditure harcama
firm firma
General level of price Fiyatlar genel düzeyi
Gini Quefficient Gini katsayısı
Good Mal
government hükümet
Gross national product (GNP) Gayri safi milli hasıla
house hold ev halkı, hane halkı
Hyper İnflation Hiper enflasyon
income gelir
İncome distrubition Gelir dağılımı
Income effect Gelir etkisi
Income elasticity of demand Talebin gelir esnekliği
increase artış
indifference farksızlık
Indifrence curve Farksızlık eğrisi
indirect tax dolaylı vergi
Induced investment Uyarılmış yatırım
inferior düşük
Inferior good düşük mal (örn: ekmek)
Inflation Enflasyon
Input Girdi
interestrate faiz
International money fund(IMF) Ulusararsı para fonu
İnternational trade uluslararası ticaret
labor iş gücü emek
land toprak
Law of Gresham Gresham kanunu
Less development countries Az gelişmiş ülkeler
level seviye
line  doğru
long run uzun dönem
Lorens curve Lorens eğrisi
Luxary goods lux mallar
luxuary lüx
marginal marjinal ( son birim)
marjinal rate of substitation marjinal ikame oranı
Marjinal utility Marjinal fayda
Market Piyasa
monopoly tekel
National income Milli gelir
Negative cross elasticity Negatif çapraz elastikiyet
Normal goods Normal mallar
optimal resource allocation en etkin kaynak dağılımı
Output çıktı mal
payment ödeme
per capita kişi başına
perfect competition tam rekabet
policy politika
Positive Cross elasticity Pozitif çapraz elastikiyet
Powerty line Fakirlik çizgisi
Price Fiyat
Price cuts Fiyat kesintileri
price discrimination fiyat ayrımı
Price elasticity Fiyat esnekliği
Price elasticity of demand Talebin fiyat elastikiyeti
Price inflation Fiyat enflasyonu
Princible of diminishing marjinal rate of substitution Azalan marjinal ikame oranı
Prinsible of accelarater Hızlandıran prensibi
Prinsible of multiplier Çarpan prensibi
Privite cost Özel maliyet
Problem of choice Tercih problemi
produce üretmek
producer üretici
product ürün
product differentiation ürün farklılaştırılması
production üretim
Production function Üretim fonksiyonu
Productivity Verimlilik
profit kar
Public finens Kamu maliyesi
purchase satın alma
quantity miktar
rant topraktan elde edilen kazanç
Related goods Nispi mallar
Revenue Hasıla
sallary ücret
satisfaction tatmin
Saving Tasarruf
scarce kıt
scarcity kıtlık
Short run Kısa dönem
slope eğim
snope goods fiyatı artınca talebi artan mal
Social cost Sosyal maliyet
Socialism Sosyalizm
Special Drawing rights(SDR) Özel çekim hakları
Specializiton Uzmanlaşma
Stand by agreement Destek antlaşması
Structural distortion Yapısal bozukluk
substitute ikame
substitute goods ikame mal
Substitution effect ikame etkisi
supply arz
surplus fazla
taste malı tüketmenin verdiği tat
tax vergi
the law of returns to scale ölçeğin getirisi kanunu
the production possibility curve üretim olanakları eğrisi
Total revenue Toplam hasıla
Trade Ticaret
Undebased money İyi para
undurable dayanıksız
undurable goods dayanıksız mal
Unemployment İşsizlik
unit birim
Utility Fayda
wage ücret
Wage earners Ücretliler
wellfare iyi hal
Welth Servet
yield tarımsal mal


Türkçe İngilizce
artış increase
arz supply
Az gelişmiş ülkeler Less development countries
azalan marjinal fayda diminishing marjinal utility
Azalan marjinal ikame oranı Princible of diminishing marjinal rate of substitution
azalış decrease
birim unit
büçe kısıntısı budget constrait
bütçe budget
Bütçe doğrusu Budget line
Çarpan prensibi Prinsible of multiplier
çıktı mal Output
dağıtım distribution
dayanıklı durable
dayanıklı mal durable goods
dayanıksız undurable
dayanıksız mal undurable goods
değişmesini istemediğimiz değişkenin değişmesi ceteris parabis
denge equilibrium
Destek antlaşması Stand by agreement
 doğru line
dolaylı vergi indirect tax
dolaysız vergi direct tax
düşük inferior
düşük mal (örn: ekmek) Inferior good
eğim slope
eğri curve
Ekonomi Economy
ekonomi bölümü department of economics
Ekonomik büyüme Economic growth
Ekonomik konjonktür Economic cycle
Ekonomist Economist
Elastikiyet (esneklik) Elasticity
en etkin kaynak dağılımı optimal resource allocation
Enflasyon Inflation
ev halkı, hane halkı house hold
faiz interestrate
Fakirlik çizgisi Powerty line
farksızlık indifference
Farksızlık eğrisi Indifrence curve
Fayda Utility
fazla surplus
firma firm
Fiyat Price
fiyat ayrımı price discrimination
Fiyat enflasyonu Price inflation
Fiyat esnekliği Price elasticity
Fiyat kesintileri Price cuts
fiyatı artınca talebi artan mal snope goods
Fiyatlar genel düzeyi General level of price
Gayri safi milli hasıla Gross national product (GNP)
gelir income
Gelir dağılımı İncome distrubition
Gelir etkisi Income effect
Gelişmekte olan ülkeler Developing countries
Gini katsayısı Gini Quefficient
Girdi Input
girişim enterprise
girişimci enterpremier
Gresham kanunu Law of Gresham
harcama expenditure
Hasıla Revenue
Hiper enflasyon Hyper İnflation
Hızlandıran prensibi Accelerated prensip
Hızlandıran prensibi Prinsible of accelarater
hükümet government
ikame substitute
ikame etkisi Substitution effect
ikame mal substitute goods
iktisadi ve idari bilimler economics and administrative sciences
İktisat economics
İktisat politikacısı Economics policy maker
istihdam employment
İş bölümü Divison of labor
iş gücü emek labor
İşçi (çalışan) Employee
İşsizlik Unemployment
iyi hal wellfare
İyi para Undebased money
Kamu maliyesi Public finens
Kapitalizm Capitalizm
kar profit
Kısa dönem Short run
kişi başına per capita
kıt scarce
kıtlık scarcity
Kötü para Debased money
Lorens eğrisi Lorens curve
lux mallar Luxary goods
lüx luxuary
mal commadity
Mal Good
malı tüketmenin verdiği tat taste
Maliyet eğrisi Cost curve
marjinal ( son birim) marginal
Marjinal fayda Marjinal utility
marjinal ikame oranı marjinal rate of substitation
miktar amount
miktar quantity
Milli gelir National income
mutlak üstünlük absolute advantage
Müteşebbüs Enterprener
Negatif çapraz elastikiyet Negative cross elasticity
Nispi mallar Related goods
Normal mallar Normal goods
ortalama average
otonom yatırımlar Autonomous invstments
ödeme payment
ölçeğin getirisi kanunu the law of returns to scale
Özel çekim hakları Special Drawing rights(SDR)
Özel maliyet Privite cost
Piyasa Market
politika policy
Pozitif çapraz elastikiyet Positive Cross elasticity
Rakabet Competition
sabit constant
satın alma purchase
sermaye Capital
Servet Welth
seviye level
Sosyal maliyet Social cost
Sosyalizm Socialism
Talebin çapraz esneklği Cross elasticity of demand
Talebin fiyat elastikiyeti Price elasticity of demand
Talebin gelir esnekliği Income elasticity of demand
Taleo esnekliği Deman elasticity
Talep Demand
tam rekabet perfect competition
tamamlayıcı complemantary
tamamlayıcı mal complemantary goods
tarım agriculture
tarımsal mal yield
Tasarruf Saving
tatmin satisfaction
tekel monopoly
Tercih problemi Problem of choice
Ticaret Trade
Toplam hasıla Total revenue
toprak land
topraktan elde edilen kazanç rant
tüketici cunsumer
Tüketici sepeti Consumption Bundle
tüketim consumption
tüketmek consume
Ulusararsı para fonu International money fund(IMF)
uluslararası ticaret İnternational trade
Uyarılmış yatırım Induced investment
Uzmanlaşma Specializiton
uzun dönem long run
ücret sallary
ücret wage
Ücretliler Wage earners
üretici producer
üretim production
Üretim fonksiyonu Production function
üretim olanakları eğrisi the production possibility curve
üretmek produce
ürün product
ürün farklılaştırılması product differentiation
varsayım assumption
vergi tax
Verimlilik Productivity
Yapısal bozukluk Structural distortion